Deze site is in ontwikkeling

Privacybeleid VTV Reyerwaard

Privacybeleid:
VTV Reyerwaard vindt het belangrijk uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. VTV Reyerwaard houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
VTV Reyerwaard is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen
van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit
via de contactgegevens hieronder.

VTV Reyerwaard,
Kromme Zandweg 80a,
3084 ND, Rotterdam.
vtvreijerwaard@hotmail.com

Algemene informatie omtrent privacy:
Binnen de EU:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen:

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).
Bewaartermijn:
VTV Reyerwaard bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Rechten omtrent uw gegevens:

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of
door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct
contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U
heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op
het gebied van privacybescherming.

Verwerking van persoonsgegevens van aspirant-tuinleden:
Persoonsgegevens van tuinleden worden door VTV Reyerwaard verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
Informatieverstrekking via gerichte contacten, mondeling of via e-mail.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Aanmelding via vtvreyerwaard@hotmail.com als belangstellende;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VTV Reyerwaard de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voorletters;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Geslacht;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer
• E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door VTV Reyerwaard opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) gedurende:
* de jaarperiode dat men gezien wordt als bijvoorbeeld aspirant-tuinlid.

Verstrekking gegevens aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst

 

hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij in de verwerkers-overeenkomst alle noodzakelijk
afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht
en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij
ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens
af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming
voor geeft.

ps.
De Privacy verklaring van VTV Reyerwaard is te vinden in het besloten leden gedeelte van deze website.

Bestuur VTV Reyerwaard

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.