Inlogformulier

Privacybeleid VTV Reyerwaard

Privacybeleid:
VTV Reyerwaard vindt het belangrijk uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. VTV Reyerwaard houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
VTV Reyerwaard is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen
van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit
via de contactgegevens hieronder.

VTV Reyerwaard,
Kromme Zandweg 80a,
3084 ND, Rotterdam.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene informatie omtrent privacy:
Binnen de EU:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen:

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).
Bewaartermijn:
VTV Reyerwaard bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Rechten omtrent uw gegevens:

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of
door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct
contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U
heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op
het gebied van privacybescherming.

Verwerking van persoonsgegevens van aspirant-tuinleden:
Persoonsgegevens van tuinleden worden door VTV Reyerwaard verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
Informatieverstrekking via gerichte contacten, mondeling of via e-mail.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Aanmelding via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als belangstellende;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VTV Reyerwaard de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voorletters;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Geslacht;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer
• E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door VTV Reyerwaard opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) gedurende:
* de jaarperiode dat men gezien wordt als bijvoorbeeld aspirant-tuinlid.

Verstrekking gegevens aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst

 

hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij in de verwerkers-overeenkomst alle noodzakelijk
afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht
en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij
ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens
af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming
voor geeft.

ps.
De Privacy verklaring van VTV Reyerwaard is te vinden in het besloten leden gedeelte van deze website.

Bestuur VTV Reyerwaard

Wat is een volkstuin? Een volkstuin is een particuliere tuin die niet bij de eigen woning ligt. Volkstuinen zijn er in vele soorten en maten: van traditionele moestuinen waar groente en eventueel fruit en kruiden op verbouwd worden, tot siertuinen met bloemen, heesters, een gazon, een vijver en zelfs bomen. Soms hebben siertuinen een thema, bijvoorbeeld een Engelse landschapstuin, een rotstuin, een natuurvriendelijke tuin of een Japanse tuin. Daarnaast kent de volkstuin allerlei tussenvormen waarin nutsgewassen en siergewassen door elkaar worden geteeld.

Volkstuinen liggen zelden solitair, maar meestal met enkele tientallen of honderden verzameld in een volkstuincomplex of volkstuinpark. De volkstuinders vormen dan vaak een tuinvereniging. De volkstuinders in een vereniging beheren en onderhouden behalve hun eigen tuin ook het algemeen groen van het tuinpark: de paden, singels, grasvelden, bermen, sloten, parkeerterrein enzovoorts. De tuinvereniging heeft ook vaak gemeenschappelijke gebouwen. In de tuinvereniging gelden regels en afspraken die zijn vastgelegd in statuten en reglementen.
Geschiedenis
In 1838 verhuurt voor het eerst een organisatie volkstuinen, dat gebeurde in Franeker door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In België worden de eerste volkstuinen in 1861 door Pieter Bortier in Gistel aangelegd. De bekendste organisatie die in België volkstuinen oprichtte was het Werk van den Akker en den Haard, later in Vlaanderen omgevormd tot De Vlaamse Volkstuin. Met het opkomen van de arbeidende klasse in de loop van de 19e eeuw verschijnen volkstuincomplexen in de Nederlandse steden.
De gemeenten zijn de grondverhuurder. Rond de Eerste Wereldoorlog richten de volkstuinders vanuit emancipatiestreven de eerste tuinverenigingen op. Reeds toen moesten volkstuinders opkomen voor hun belangen omdat ook in die tijd al het risico groot was dat ze uitgeplaatst of wegbestemd zouden worden. In 1928 stichten volkstuinverenigingen het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN). Een landelijke organisatie was nodig om politieke besluitvormingsproces betreffende volkstuinders te kunnen beïnvloeden.Tot in de jaren '50 bleven de meeste volkstuinen echte moestuinen. In de loop van dat decennium verdween de economische functie van de volkstuin en kwam langzamerhand de siertuin op. Volkstuinieren is nu een vorm van openluchtrecreatie, of dat nu spitten, snoeien, planten of oogsten is, of uitrusten en genieten na gedane arbeid.
Tegenwoordig
Volkstuinparken liggen door het hele land, vooral in of aan de rand van steden. Zij worden geregeld door stedelijke herstructurering bedreigd. De gedachte daarachter is dat de grond meer opbrengt als daar woningbouw of bedrijvenvestiging op plaats vindt. Volkstuinders doen er dan ook alles aan om hun vereniging te behouden. Ze maken duidelijk dat ze een voor mens en maatschappij waardevol groengebied beheren en nemen het initiatief om hun tuinpark een meerwaarde voor de stadsbewoners te geven.
De volkstuinparken zijn vaak tussen zonsopgang en zonsondergang openbaar toegankelijk. Veel volkstuinverenigingen nodigen wijkbewoners actief uit om mee te delen in hun voorzieningen en activiteiten zoals een tuinmarkt en een plantenbeurs, voorbeeldtuinen, jeugdtuinen, een wandelroute, een natuurleerpad of zelfs een kinderboerderij. Door natuurlijk tuinieren dragen de volkstuinders er toe bij dat hun tuinen -maar ook het algemeen groen op het tuinpark- een oase vormen voor bedreigde dier- en plantensoorten.

 

Tuinleden die bij onze vtv zijn aangesloten worden geregistreerd in de vtvreyerwaard ledenadministratie

geslacht

voorletter(s)

achternaam

straatnaam

huisnummer

postcode

plaatsnaam

aanmeldingsdatum

geboorte datum

soort lidmaatschap

telefoonummer(s)

e-mailadres

bankrekening

 

Privacy Verklaring VTV REYERWAARD

“De Volkstuinvereniging Reyerwaard te Rotterdam” (hierna te noemen Reyerwaard) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze verklaring is het privacy beleid vastgelegd van onze vereniging waarin we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Reyerwaard houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt onder andere met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

- de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt.

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet, statuten of huishoudelijk reglement.

- passende technische - en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet, statuten of huishoudelijk reglement.

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Reyerwaard zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande (email) adres:

Het Bestuur VTV Reyerwaard, Kromme Zandweg 80 A, 3084 ND Rotterdam. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de Reyerwaard verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

- Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en verplichtingen die daaruit voortvloeien naar andere (organisaties) toe.

In het kader van dit doel is het bestuur van de vereniging op grond van de toepasselijke reglementen verplicht een register aan te leggen van leden.

Voor de bovenstaande doel kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

achternaam / voorletters / straatnaam / huisnummer / postcode / plaatsnaam / geboortedatum / telefoonnummer(s) / e-mailadres / bankrekening  

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doel(en), dan wel verplicht is op grond van de wet, statuten of huishoudelijk reglement.

Wij als Reyerwaard geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Een voorbeeld van het verstrekken van uw gegevens aan een derde partij als dit wettelijk verplicht is, is wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Medische gegevens.

Indien aan het bestuur medische gegevens worden verstrekt in het kader van de behartiging van het belang van een of meer leden, dan worden deze medische gegevens niet bewaard, tenzij de belanghebbende lid daartoe verzocht heeft. In elk geval worden medische gegevens na 12 maanden verwijderd.

Bewaartermijn.

Reyerwaard bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel of doelen waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet, statuten of huishoudelijk reglement is vereist. Gedurende de periode van eigendom worden de persoonsgegevens bewaard. Na beëindiging van de eigendom worden de persoonsgegevens nog 12 maanden bewaard.

Beveiliging.

Wij hebben passende technische - en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we de volgende maatregelen genomen; - onze antivirus software is altijd up-to-date. - de toegang tot de e-mails en informatiebestanden zijn beveiligd met een wachtwoord. - laptops / telefoons / tablets van bestuursleden zijn alleen toegankelijk d.m.v. een toegangscode.

Rechten omtrent uw gegevens.

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben, voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling of een bepaling welke voortvloeit uit de statuten en/of huishoudelijk reglement.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen.

Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Indien u naar aanleiding van dit privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Informatie.

Nieuwe leden zullen door het bestuur of in opdracht van het bestuur op de hoogte worden gebracht van deze privacyverklaring, door verstrekking van deze verklaring.

Tevens dienen nieuwe leden de toestemmingsverklaring, welke dient als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens te ondertekenen.

Deze toestemmingsverklaring is als bijlage aan deze privacyverklaring opgenomen.

 

 

 Op ons complex treft u een mooie natuur aan. Niet alleen de vegetatie is het bekijken waard ook niet alledaags in Rotterdam voorkomende vogelsoorten en andere dieren kunt u bij ons tegenkomen.

In 2019 werd er op ons terrein een eekhoorn gesignaleerd. Voor het eerst werd hij/zij gespot op de grond in een tuin waar hij/zij van een maaltje pindakaas zat te genieten. Later maakte hij/zij een rondje over het hele park.  Niemand wist of het om een inheemse of uitheemse soort ging. Na informatie bij Het Natuurhistorsch Museum bleek het om een z.g. Amerikaanse Hudson eekhoorn te gaan. Dus waarschijnlijk losgebroken of losgelaten door de eigenaar. Helaas is hij/zij na augustus niet meer gespot. 

 

 

 

 

 

Voor verdere informatie  van het Natuurhistorisch over eekhoorns in Rotterdam in het blad Straatgras klik hier

 

 

 

Egels zien we op ons park vrij regelmatig rondlopen en dan vooral in de avond. Wist u dat de grootste bedreiging voor de egel kou en nattigheid zijn gedurende de wintermaanden en het vroege voorjaar. Deze tijd van het jaar zijn ze gevoelig voor lage temperaturen, vocht en overstromingen. En er bestaat het gevaar dat hun nest verstoord wordt.
Biedt egels daarom een droge en beschutte plek waar ze een nest kunnen maken, waar ze kunnen overwinteren en jongen kunnen grootbrengen. Slakkenkorrels en insectenverdelgers zijn dodelijk voor egels. Kleine hoeveelheden van het gif kunnen op den duur te veel worden voor de egel die dergelijke beestjes iedere nacht eet. Ook de zogenaamde Ecokorrels worden afgeraden aangezien een aantal honden en katten erg ziek geworden zijn na het eten van deze korrels!
Laat geen blikjes en bekertjes slingeren. Egels kunnen er in vast komen te zitten.Egels zijn goed voor uw tuin
Egels zijn natuurlijke bestrijders van schadelijke beesten als rupsen, slakken en maden. Zij zorgen voor een natuurlijk evenwicht in uw tuin zonder het gebruik van insectenverdelgers.
Wilt u wat u ver nog kan doen voor de welzijn van de egel klik hier

 

In het voorjaar hing er aan een huisje een vleermuisje. Omdat de bewoners bang waren dat er iets met het beestje was werd geinformeerd bij de vogelklas Karel Schot. Er bleek niets aan de hand te zijn. Het vleermuisje zou, als hij wat opgewarmd was, na enkele dagen wegvliegen. Inderdaad na 3 dagen was hij/zij vertrokken. 

 

 

 
Gebruik verenigingsgebouw (kantine)
 
Voor alle leden bestaat de mogelijkheid om tegen een onkostenvergoeding gebruik te maken van ons verenigingsgebouw (hierna VG genoemd).
Derden kunnen ook van deze mogelijkheid gebruik maken, mits dit via één van onze leden gereserveerd wordt. Het betreffende lid is dan de eindverantwoordelijke. 
 
 
 
Algemene regels
 
1. Reserveren
Indien u het VG wilt reserveren moet u dit noteren op de VG-kalender en per e-mail melden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van datum, naam en tuinnummer.
Deze gegevens vermeld u ook bij de betalingen via de bankoverschrijvingen.
De reservering wordt pas na storting van €10,- op de bankrekening van de VTV, in de VG-reserveerplanning opgenomen.
 
2. Onkostenvergoeding
5 werkdagen vóór aanvang van gebruik, dient het volledige bedrag van het VG-gebruik, overgemaakt te zijn op de bankrekening van de VTV.
Wanneer er door onvoorziene omstandigheden geen gebruik wordt gemaakt van het VG krijgt u dit bedrag teruggestort.
 
3. Koelkast 
24 uur vóór datum VG-gebruik kunt u de koelkast al vullen met e.v.t. voedsel en dranken.

4. Koffiezetapparaat
Gebruikmaking van het koffiezetapparaat en filters is gratis.
 
5. Versiering
Deze mag alleen aangebracht worden aan de daarvoor bestemde bevestigingspunten. Het is niet toegestaan op houtwerk, deuren en muren, enz. versieringen aan te brengen.
 
6. Centrale Verwarming
De verwarming kan via de thermostaat op de gewenste temperatuur worden ingesteld.
Na gebruik van het VG dient de thermostaat ingesteld te worden op 5 graden.
 
7. Roken
Het is niet toegestaan om in het VG en andere gebouwen te roken.
                                                                                                   
8. Parkeren
Op het terrein kan beperkt geparkeerd worden in de daarvoor bestemde parkeervakken, met in achtneming van de Parkeerregeling van de vtv Reijerwaard.
Ter info: Er zijn voldoende parkeerplaatsen nabij de Dorpsweg.
 
9.  Overlast
Het spreekt voor zich dat bewoners van de aangrenzende huizen van ons park en onze andere leden/tuinders, geen overlast mogen ondervinden.
Muziek maken/draaien is alléén in het VG toegestaan, na 22.00 uur dempen.
Sluiting VG 24.00 uur.
 
10.  Schade
Leden welke van deze regeling gebruik maken zijn verantwoordelijk voor een juist gebruik van inventaris en gebouw.
Schadekosten aan inventaris of gebouw welke de borgsom te boven gaan, zullen op het betreffende of eindverantwoordelijke lid verhaald worden.
Checklist oplevering:
Veegschoon.
Vaatwerk afgewassen, afgedroogd en opgeborgen.
Vuil linnengoed in de mand onder het buffet.
Koelkast schoon en uitgeschakeld. 
Thermostaat op 5 graden.
Alle lichten uit.
Kantine ramen en deuren dicht en op slot.
Toegangspoort dicht en op slot.

Parkeerbord

 

Parkeerregeling v.t.v. Reyerwaard  

Parkeren op onze kleine parkeerplaats is allèèn toegestaan voor leden van onze v.t.v. Reyerwaard die op het terrein aanwezig zijn.

En dan alleen indien er een voor iedereen zichtbare P-parkeert kaart met tuinnummer is geplaatst achter de autoruit.                                    

Deze regeling gaat ervan uit, dat ieder lid of partner het recht heeft om gebruik te kunnen maken van de beperkte ruimte op ons parkeerterrein.                                                                                                 

Uitgangspunt van de regeling is 1 auto per tuin op de parkeerplaats en dat parkeren alleen is toegestaan aan VTV leden en/of partner die op het complex aanwezig zijn, met inachtneming van onderstaande voorwaarden. 

P-parkeerkaart

Aan VTV leden wordt één P-parkeerkaart verstrekt met daarop het nummer van de in gebruik gegeven tuin, welke na het inparkeren van de auto altijd ‘duidelijk zichtbaar’ achter de autoruit geplaatst moet zijn. 

Wanneer een VTV lid of partner geen gebruik maakt van een parkeerplaats, dan mag de P-parkeerkaart ter beschikking worden gesteld aan een bezoeker(s) aan zijn tuin. Met als regel dat deze bezoeker dan ook daadwerkelijk tezamen met het lid en/of partner op de tuin van dat VTV lid verblijft.  

De P-parkeerkaart van het betreffende VTV lid moet ook dan ‘op een duidelijk zichtbare plaats’ achter de autoruit van de bezoeker geplaatst zijn. 

Gereserveerde Invaliden-vergunninghouders P-parkeerplaats  

Speciaal voor VTV leden die in het bezit zijn van een ‘door de Gemeente verstrekte Invalide-vergunning P-parkeerkaart' is er 1 parkeervak gereserveerd. Dit is het 1e vak ter hoogte van het VG (kantine) welke te herkennen is aan een blauw Invalide P-parkeerbord welke aan het hek hangt. Het gebruik van de algemene P-parkeerkaart met tuinnummer blijft uiteraard ook nu van kracht. 

Wanneer het Invaliden-vergunninghouders P-parkeervak vrij is, zijn VTV leden die aan de Invaliden vergunning voldoen, verplicht om van dit parkeervak gebruik te maken. Is het genoemde parkeervak bezet, dan kan men in een ander vrij vak of elders parkeren.                        Niet Invaliden P-parkeerkaart vergunninghouders respecteren dit gereserveerde vak en houden deze te allen tijde vrij.

Geen P-parkeerkaart?

In alle andere situaties dan hierboven omschreven, zullen autobezitters zonder P-parkeerkaart hun auto altijd in de nabijgelegen woonwijk of langs de Dorpsweg moeten parkeren. 

Parkeervakken

Het is verplicht om uw auto netjes binnen de witte lijnen van een parkeervak te parkeren. De reden hiervan is, dat voertuigen van Hulpdiensten de tuinen op het tuinpark zo snel mogelijk, zonder obstakels moeten kunnen bereiken.

Parkeren geschiedt op eigen risico! 

Onze v.t.v. Reyerwaard is op generlei wijze aansprakelijk voor eventueel opgelopen schade aan auto’s en/of eigendommen. 

Uitzonderingssituatie waarbij zichtbaarheid van de P-parkeerkaart niet verplicht is:  

Gezien de veiligheid is het voor VTV leden die blijven overnachten, gedurende de periode na zonsondergang tot de volgende ochtend, niet verplicht de P-parkeerkaart zichtbaar achter hun autoruit geplaatst te hebben. 

Resume

Alle leden èn bezoekers worden geacht de inhoud van deze parkeerregeling te kennen en te respecteren. Deze ligt ter lezing in het informatie boek in de kantine.                                                      

In het v.t.v.Reyerwaard HH-reglement wordt naar deze parkeerregeling verwezen als zijnde de te volgen procedure.

I.v.m. diefstal hebben wij in 2011 de koperen delen van de waterleiding vervangen door tyleenslang. De watermeters worden na het seizoen verwijderd.

 18

Op het gehele complex kan men gebruik maken van het elektriciteits-net. De opstallen en huisjes zijn 16 amp. gezekerd. 

diy okt11 012 B

Heeft U vragen dan kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Per post

• VTV Reijerwaard
• Kromme Zandweg 80a
• 3084 ND Rotterdam

Per email

• email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees ons privacybeleid hier