Inlogformulier

Tuinleden die bij onze vtv zijn aangesloten worden geregistreerd in de vtvreyerwaard ledenadministratie

geslacht

voorletter(s)

achternaam

straatnaam

huisnummer

postcode

plaatsnaam

aanmeldingsdatum

geboorte datum

soort lidmaatschap

telefoonummer(s)

e-mailadres

bankrekening

 

Privacy Verklaring VTV REYERWAARD

“De Volkstuinvereniging Reyerwaard te Rotterdam” (hierna te noemen Reyerwaard) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze verklaring is het privacy beleid vastgelegd van onze vereniging waarin we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Reyerwaard houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt onder andere met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

- de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt.

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet, statuten of huishoudelijk reglement.

- passende technische - en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet, statuten of huishoudelijk reglement.

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Reyerwaard zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande (email) adres:

Het Bestuur VTV Reyerwaard, Kromme Zandweg 80 A, 3084 ND Rotterdam. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de Reyerwaard verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

- Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en verplichtingen die daaruit voortvloeien naar andere (organisaties) toe.

In het kader van dit doel is het bestuur van de vereniging op grond van de toepasselijke reglementen verplicht een register aan te leggen van leden.

Voor de bovenstaande doel kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

achternaam / voorletters / straatnaam / huisnummer / postcode / plaatsnaam / geboortedatum / telefoonnummer(s) / e-mailadres / bankrekening  

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doel(en), dan wel verplicht is op grond van de wet, statuten of huishoudelijk reglement.

Wij als Reyerwaard geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Een voorbeeld van het verstrekken van uw gegevens aan een derde partij als dit wettelijk verplicht is, is wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Medische gegevens.

Indien aan het bestuur medische gegevens worden verstrekt in het kader van de behartiging van het belang van een of meer leden, dan worden deze medische gegevens niet bewaard, tenzij de belanghebbende lid daartoe verzocht heeft. In elk geval worden medische gegevens na 12 maanden verwijderd.

Bewaartermijn.

Reyerwaard bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel of doelen waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet, statuten of huishoudelijk reglement is vereist. Gedurende de periode van eigendom worden de persoonsgegevens bewaard. Na beëindiging van de eigendom worden de persoonsgegevens nog 12 maanden bewaard.

Beveiliging.

Wij hebben passende technische - en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we de volgende maatregelen genomen; - onze antivirus software is altijd up-to-date. - de toegang tot de e-mails en informatiebestanden zijn beveiligd met een wachtwoord. - laptops / telefoons / tablets van bestuursleden zijn alleen toegankelijk d.m.v. een toegangscode.

Rechten omtrent uw gegevens.

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben, voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling of een bepaling welke voortvloeit uit de statuten en/of huishoudelijk reglement.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen.

Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Indien u naar aanleiding van dit privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Informatie.

Nieuwe leden zullen door het bestuur of in opdracht van het bestuur op de hoogte worden gebracht van deze privacyverklaring, door verstrekking van deze verklaring.

Tevens dienen nieuwe leden de toestemmingsverklaring, welke dient als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens te ondertekenen.

Deze toestemmingsverklaring is als bijlage aan deze privacyverklaring opgenomen.

Werktakenlijst

Zoals afgesproken in de ALV van 19-11-2016 moeten leden altijd hun verrichte taken en werkuren noteren. Deze moet u op de Werktaken-uren lijst van uw tuin nr. registreren, welke in de map zit die op de infobalie in de kantine ligt.   Hiermee houdt uzelf en het bestuur een overzicht in de opgave van de gemaakte uren en de verrichte werkzaamheden.  Voor de duidelijkheid wordt het volgende vermeld:

  • Een lid die denkt met zijn/haar huidige taak niet het aantal uren te kunnen halen kan zich aanmelden bij de technisch-opzichter en/of werktakencoördinator voor een losse of vaste taak.
  • Leden kunnen ook in de 2 georganiseerde Gezamenlijke Werkbeurten een groot deel van hun werktaak uren maken.
  • Bent u van mening uw werktaak uren door omstandigheden niet te kunnen volbrengen neem dan tijdig contact op met het bestuur zodat in onderling overleg een passende oplossing kan worden getroffen.
  • Volgens besluit van de ALV van 21-6-2018 zal bij een tuinder, die maar een gedeelte van de jaarlijkse werktaak uren maakt, door het bestuur worden bekeken of daarvoor een geldige reden is. Uitzonderingen door ‘overmacht’ betalen voor niet gewerkte uren €10,-
  • Iemand die minder uren maakt dan de 15 uren en geen uitzondering is betaald gewoon voor de resterende uren €25,-
  • Leden die totaal geen 15-jaarlijkse werkuren maken en besluiten tot afkoop zijn de vastgestelde vergoeding van €25,- p/uur aan de vereniging verschuldigd.

Door het instellen van de leeftijdsgrens (75 en 80 jaar) en het feit dat er een aantal leden zijn die tot dusver bij voortduring te veel werkuren maken in een jaar, dient er een herindeling en aanpassing van bestaande taken te worden gemaakt. Een evenredige verdeling van taken onder de leden is logisch en zal daarbij worden toegepast.  Welke taken is natuurlijk afhankelijk van de disciplines en vaardigheden van een lid.

Op verzoek van de Algemene Vergadering van 13 oktober 2018 is besloten een nieuwe opzet te maken voor verdeling van de werkuren. 

Er is een totaaloverzicht gemaakt van uit te voeren werkzaamheden op ons complex. Verdeeld in Onderdelen, Taken met hun verschillende disciplines en namen van Tuinleden die deze uitvoeren.

Vaste taken zijn standaard werkonderdelen zoals o.a. Hakselen, Heggen en Siertuinen onderhoud, Kantine-ramen zemen, toiletten reinigen, meterstanden opnemen, beheer winkel- gasdepot, deelname in Commissies en Markten organiseren, ect. ect.

Er zijn leden met technische vaardigheden die onderhoudswerk verrichten wanneer dat nodig is of volgens de jaar-onderhoudsplanning.

Dit menu is alleen bestemd voor leden van VTVReijerwaard. Voor informatie kunt u klikken op de submenu's.

Kalender voor 2019 is :
06 april Opening Seizoen 2019 - leden ontmoeting in Kantine - koffie met lekkers.

13 april Voorjaarsmarkt: stekjes&plantjes - rommelmarkt - drinken&koek

11 mei   Gezamenlijke Leden-Werkbeurt met koffietafel 
06 juli   Zomer-Fuif voor leden/partner/kids
24 aug. BBQ voor geïnteresseerde leden/partner/kids met eigen € bijdrage.
21 sept. Gezamenlijke Leden-Werkbeurt met koffietafel 
28 sept. Najaarsmarkt: oogst artikelen - rommelmarkt - drinken&koek - Einde seizoen 2019.

Er worden op onze volkstuinvereniging verschillende activiteiten georganiseerd voor zowel leden als buurtbewoners. 

Kalender voor 2019 is :
 
21 sept. Gezamenlijke Leden-Werkbeurt met koffietafel 
28 sept. Najaarsmarkt: oogst artikelen - rommelmarkt - drinken&koek - Einde seizoen 2019. Tijd: 12:00 - 16:00.
5 oktober Gezamelijke Leden-WErkbeurt met koffietafel tijd: 10:00 - ca 14.30.

2018 Rommelmarkt flesjes en slinger

2018 Rommelmarkt plantjes

2018 Rommelmarkt laantje  2018 Rommelmarkt flesjes

Klik hier voor de kapregeling

Ons complex is gelegen tussen de Kromme Zandweg en het Zuiderpark, omgeven door water en veelal vrijstaande huizen. Een oase van rust in een natuurlijke omgeving waar verschilende soorten vogels te vinden zijn. Hoewel de leden inmiddels gewend zijn aan de rust en natuur kunnen bezoekers zich niet voorstellen dat ook dit een stukje Rotterdam is. Wie ons terrein via de poort betreedt zal na het volgen van het pad weer op dezelfde plaats uitkomen. Bezoekers die denken via ons terrein het Zuiderpark te bereiken worden dan ook teleurgesteld.

Bekijk Reijerwaard op tv en vanuit de lucht!

Met een drone zijn mooie filmbeelden gemaakt van de tuinen. Ook zijn er foto's door de drone gemaaktimage002

 

 

 

 

 

 

 

 

image110

 

Voor de serie "Flikken Rotterdam" zijn er opnames gemaakt op ons complex. Van de opnames zijn ook foto's gemaakt.

 

 

In het voorjaar van 2016 start Flikken Rotterdam met uitzenden.

 

 

 

Foto's van de opnames van Flikken Rotterdam en de drone treft u ook aan onder de submenu's Flikken Rotterdam en Drone.

 

Op ons complex treft u een mooie natuur aan. Niet alleen de vegetatie is het bekijken waard ook niet alledaags in Rotterdam voorkomende vogelsoorten kunt u bij ons tegenkomen.

Onderstaande fot's zijn op ons complex gemaakt

 IMG 0017

 

De ekster is een brutale bezoeker die er niet voor terugdienst het eten van je bord te pikken

 

 

 

IMG 0025

 

 

 

 

 

 

Halsbandparkieten zijn tropische vogels, afkomstig uit Zuid-Azië en Centraal-Afrika. Ze zijn knalgroen, luidruchtig en assertief. Op ons complex vertoeft in de zomer een groep van ongeveer 40 stuks. Ze slopen de bomen. Door toedoen van de mens heeft deze papegaai zich permanent weten te vestigen: het gaat om oorspronkelijk ontsnapte en losgelaten kooivogels. Halsbandparkieten zijn holenbroeders, die ook in nestkasten broeden.

IMG 0045

 

 

Toch wel iets bijzonders toen we in 2014 deze roofvogel op ons complex in een boom zagen zitten. Het bleek een woestijnbuizerd te zijn. Achteraf was hij van een valkenier die hem in het Zuiderpark was kwijtgeraakt. Dit zijn opmerklijke roofvogels in de zin dat ze slimme sociale jagers zijn. Ze jagen dus samen in groepen en werken met elkaar om de prooi te vinden en vangen. De woestijnbuizerd is eigenlijk meer een havik maar 'Parabuteo' betekend 'soorteglijk aan buizerd', dus we doen het maar ermee. Deze roofvogelsoort komt voor in de Zuid-West delen van Amerika en meeste delen van Zuid-Amerkia. Woestijnbuizerds houden van semi-droog halfwoestijn gebieden met een paar bomen. In Zuid-Amerika wonen ze ook in moeras en mangroven gebieden. Nesten worden door het vrouwtje in bomen, bossen en cactussen gebouwd en zijn klein en compact van takken en bladeren gemaakt. Er worden tussen twee tot vier eiren soms well drie keer per jaar gelegd. Woestijnbuizerd eieren duren 35 dagen om uit te broeden en na 50 dagen kunnen jonge roofvogeltjes goed vliegen. Vaak blijven de jonge roofvogel bij de ouders om te helpen met jagen en om de jong te verzorgen. Vanwege zijn social gedrag is de woestijnbuizerd een geliefde roofvogel voor de valkerij.   

 IMG 0317

 

De groene specht. Groene spechten zijn standvogels van open loofbossen, hoogstamboomgaarden, parken en oude houtsingels. Als broedplaats verkiest de soort meestal een zelfgehakt hol in een oude loofboom. Het voedsel bestaat uit grote mieren (vooral rode bosmieren) en wordt meestal op de grond verzameld. De lachende roep valt vaak eerder op dan de vogel zelf, maar wie eens een groene specht tekeer heeft zien gaan op een mierenhoop zal dit niet snel vergeten!

 IMG 4444

 

  

De grote bonte specht is de drummer van het bos; zowel mannetje als vrouwtje roffelen op takken om territorium en paarband te versterken. Grote bonte spechten hakken een nestholte uit in bomen, waarbij de voorkeur, begrijpelijk, uitgaat naar zachte houtsoorten. Berken zijn favoriet, maar andere boomsoorten worden ook gebruikt om een holte met rond gat in uit te hakken. Een specht krijgt daarbij geen hoofdpijn doordat de hersenen in een soort schokdempers zijn ingekleed. In de nestholte worden de eieren gewoon op het hout gelegd; de grote bonte specht maakt geen comfortabel nest voor de jongen.

 

 

 

  

Het imkeren op een volkstuin

 
foto1
Kennismaking met de imker

Ik ben Cedric Sprockel, 32 jaar en woon samen met mijn vriendin in Rotterdam Noord. We zijn sinds 16 december 2014, de trotse ouders van ons eerste dochter Joanna.

Al enige jaren is mijn hobby het imkeren.

Ik doe dit uiteraard omdat ik het leuk vind om te doen maar ook om een positieve bijdrage te leveren aan de bijensterfte die momenteel wereldwijd heerst.

Daarnaast vind ik het leuk om demonstraties te geven basisscholen en open dagen. 

 

Introductie imkeren    image008

Wat is een honingbij?

Wat is het verschil tussen een bij en een wesp?

Hoe kun je het beste honing bewaren? Wat doet een imker eigenlijk?

Waarom zijn honingbijen nuttig?

Waarom steekt een bij?

Als hobby imker krijg ik regelmatig van dit soort vragen.

 

Het nut van bijen

Bijen maken niet alleen overheerlijke honing, ze zijn vooral erg nuttig. Ze zijn een belangrijke factor in de natuur en voor de voedselproductie. Honingbijen zorgen voor de bestuiving van een groot deel van de voedsel gewassen. Zonder bestuiving geen vruchten, maar ook geen zaden. Daarnaast zorgt de honingbij door bestuiving van veel wilde planten voor de nodige biodiversiteit in de natuur. Naast deze belangrijke taak in de natuur, is de honingbij leverancier van vele nuttige producten voor de mens. image002

Wanneer steekt een honingbij?

In de natuur zien we honingbijen maar ook wilde/solitaire bijen. Deze laatste soort produceert geen honing maar leeft voornamelijk van stuifmeel. Bijen kunnen steken, maar honingbijen doen dit normaal gesproken alleen wanneer het bijenvolk bedreigd wordt. De meeste kans om gestoken te worden is dan ook in de buurt van de woning (kast) van de bijen.    

De wachtbijen merken een indringer op en geven een alarmgeur af, waardoor andere bijen gaan steken. Vaak zullen bijen eerst nog gaan dreigen door luid zoemend rond de indringer te vliegen. Als de indringer zich daarop rustig uit de voeten maakt, zal het meestal niet tot steken komen.

De bijen die je in de tuin op bloemen ziet, zijn druk met het halen van nectar of stuifmeel en zullen niet steken, zelfs niet als je ze heel dicht nadert.

Alleen als zo'n bij in de knel komt, zal de bij steken. Voor de bij heeft dit echter geen enkel doel, want er valt niets te verdedigen. Bovendien kost dit de bij haar leven. De angel blijft achter in de huid, waardoor de bij sterft.

De lastigste insecten die aan het einde van de zomer op eten en drinken af komen, zijn geen bijen, maar wespen. Bij wespen blijft de angel niet achter, zodat een wesp meerdere keren kan steken

Voorkomen van steken

   Sla niet naar bijen

      Wanneer u een bij vlak bij u ziet of om u heen hoort zoemen, blijf dan rustig. In de meeste gevallen zal de bij een toevallige voorbijganger zijn. Wanneer u rustig blijft, vliegt de bij vanzelf weer verder. Als de bij toch om uw gezicht blijft zoemen, dan is het een wachterbij in de buurt van een bijenvolk. De bij probeert u duidelijk te maken dat u weg moet wezen. Loop kalm weg in de richting waar u vandaan kwam en de bij zal terug keren naar zijn volk.

      Als u gaat rennen of wild om u heen gaat slaan, wekt dit agressie op en zal de bij eerder steken.

   Let op bij werkzaamheden in de tuin.

      U kunt gerust in uw tuin tussen de bloemen werken terwijl er bijen vliegen. Ze zullen niets doen, tenzij u per ongeluk in een bij grijpt en de bij klem komt te zitten. De bij zal dan uit noodweer steken.

   Sterk geurende parfums en zweetlucht trekt bijen aan.

      Met name in de buurt van een bijenvolk kunnen deze geuren bijen naar u toe lokken en agressie opwekken.

   Loop niet blootvoets door een grasveld.

       In een grasveld bloeien vaak klavers of andere bloemen, waar bijen en hommels graag op vliegen. Als u er met blote voeten op trapt, zullen ze uit noodweer steken.

   Doe lang haar vast of draag een pet in de buurt van een bijenkast/korf.

       In de buurt van een bijenvolk of op een drukke vliegroute kan een bij makkelijk in uw haar verward raken. Mocht dit gebeuren, probeer de bij er dan niet met wilde bewegingen    uit te slaan. Vraag iemand de bij rustig te bevrijden uit uw haar.

Wat is honing?
Honing wordt door de honingbij gemaakt van nectar uit bloemen. Nectar is een zoet plantensap, bedoeld om insecten naar de bloem te lokken. De bij zorgt door haar bezoek aan verschillende bloemen voor bestuiving, waardoor de bloem zaden en vruchten kan vormen.

Nectar wordt door de bijen ‘veredeld’ tot het natuurproduct honing.

Enzymen van de bij zetten nectar om in enkelvoudige suikers. Vervolgens dikken de bijen de oplossing in tot honing. Honing bevat dus natuurlijke suikers, maar daarnaast ook allerlei stoffen die van nature in plantensappen zitten, zoals vitaminen en mineralen. Die plantenstoffen bepalen de smaak. Ook bevat honing enzymen en verschillende soorten stuifmeel (ongeveer 30 mg per kg honing).

Eén potje honing, een hoop werk!


Om 1 eetlepel honing te verzamelen moet een bij zo'n 4.000 bloemen bezoeken. Dat doet ze in een straal van 3 km rond de bijenkast. Een bij kan vliegen met een snelheid van 40 km per uur. Voor het verzamelen van 1 kg honing moet een totale afstand van ongeveer 50.000 km worden gevlogen. Dat is bijna de wereld rond!

Nectar wordt verzameld en meegenomen naar de bijenkast. De bijen slaan de nectar op in de cellen van de raten en voegen eigen enzymen toe. Vervolgens wordt de honing ingedikt door ventilerende bijen.

Zodra het vochtgehalte voldoende laag is, is de honing klaar en wordt de cel verzegeld met een laagje bijenwasimage026

Honing van de imker

Waarom is honing bij de imker duurder dan in de supermarkt?
De meeste imkers in Nederland zijn hobbyimkers. Als alle kosten gerekend worden, wordt er eigenlijk niets verdiend aan de honingverkoop. Toch is de "echte honing van de imker" duurder dan honing uit de supermarkt. Hoe kan dit?

De imker in Nederland is over het algemeen een kleinschalige hobby imker. De honingoogst gaat op ambachtelijke manier en is niet geautomatiseerd. Het seizoen in Nederland is kort. De bijen produceren honing van maart/april tot juli/augustus. In andere werelddelen gaat dit het hele jaar door, waardoor een bijenvolk veel meer opbrengt dan hier.

Op de honing in de supermarkt staat vrijwel altijd: "gemengde EG en niet EG honing". Dit betekent dat de honing overal vandaan kan komen, veelal uit China en Zuid-Amerika. Deze honing wordt goedkoop ingekocht in grote hoeveelheden en gemengd tot een product wat altijd hetzelfde smaakt. De honing in de supermarkt is dus geen echte zuivere honing, het is altijd een mengsel van verschillende producten. Bovendien is het tijdens de verwerking vaak verhit, waardoor verschillende nuttige stoffen verloren gaan.

De "echte honing van de imker" wordt niet verhit en is een zuiver product. Ook bevat de honing van de imker sporen van stuifmeel uit eigen omgeving, wat een gunstig effect op mensen met hooikoorts kan hebben.

Conclusie: Echte zuivere honing van de imker is een totaal ander product dan de industrie honing uit de supermarkt. De prijs vergelijken van deze producten is als appels met peren vergelijken.

De imker

Een bijenvolk kan zich in principe zelf redden. Ze hoeven niet, zoals huisdieren, elke dag te worden gevoerd. Toch wil een imker graag honing oogsten, zijn volken sterk houden en voorkomen dat ze er vandoor gaan (zwermen). Bijen blijven wilde dieren en laten zich niet makkelijk leiden.

De werkzaamheden, die ik als imker uitvoer, zijn in grote lijnen:

Controle van de volken in het vroege voorjaar


Alle volken worden nagekeken. Van eventueel dode volken worden de kasten opgeruimd. Zwakke/kleine volken en moerloze volken (volken zonder koningin) worden verenigd met sterke volken.

Oude en beschimmelde raten worden verwijderd. Teveel aan wintervoer wordt verwijderd om te voorkomen dat er later suiker in de honing terecht komt. Afhankelijk van de grootte van een volk, wordt de ruimte van de bijenkast beperkt. Alle volken krijgen een schone bodem.

Kastruimte geven


In de loop van het voorjaar zal het volk sterk groeien. Ik kijk regelmatig hoe de ontwikkeling verloopt en als de kasten te vol worden, wordt er extra kastruimte gegeven. Vanaf april moet de bloei van planten in de gaten gehouden worden. Wanneer er veel planten in bloei staan kan er extra ruimte in de vorm van een honingkamer op het volk gezet worden.

De honingkamer wordt gescheiden van de rest van de kast door middel van een rooster. De koningin kan niet door dit rooster, de werksters wel.

Op deze manier kan er geen broed in de honingraten komen, maar zal de ruimte alleen gebruikt worden voor de opslag van honing.image022

De bijen hebben, om de winter door te komen, een flinke voorraad energierijk voedsel nodig. Hiervoor verzamelen ze de honing. Als imker haal je natuurlijk een deel van de honing uit de kasten. Om deze voorraad aan te vullen wordt, na de laatste honingoogst, suikerwater gegeven.

Eind augustus/begin september geef ik ieder volk 15 kg suiker, opgelost in water. Ruim een week lang krijgen de bijen elke avond een flinke portie, die ze vanuit de voerbak opslaan, indikken en uiteindelijk verzegelen in de raten.

De honingbij

De honingbij (Latijn voor Apis mellifera) is een vliesvleugeliginsect uit de familie bijen en het geslacht honingbijen (Apis). De honingbij is de bekendste bijensoort vanwege het algemene voorkomen en de grote aantallen exemplaren. De honingbij wordt gewaardeerd door de mens vanwege de belangrijke rol als bestuiver van vele plantensoorten zoals fruitbomen. Daarnaast is de honingbij de belangrijkste leverancier van verschillende natuurproducten zoals honing, bijenwas, koninginnengelei en propolis. De honingbij wordt door mensen op grote schaal in kunstmatige bijenkorven gehuisvest voor productiedoeleinden. De honingbij wordt echter ook bedreigd door de mens en vele bijenvolken zijn verdwenen. Belangrijke oorzaken zijn verschillende vermoedelijk bijenparasieten en insecticiden, maar veel is onbegrepen. Omdat de honingbij een van de best bestudeerde insecten is, is wel veel bekend over het complexe gedrag en het al even complexe kliersysteem dat daarbij een rol speelt. De honingbij is niet de enige bestuiver, maar vanwege het wereldwijde voorkomen en de grote aantallen is de honingbij een van de belangrijkste bestuivers van bloeiende planten.

Het volk 

Het bijenvolk kent verschillende verschijningsvormen, die kasten worden genoemd, de 'moer', de 'werkster' en de 'dar'. De moer of koningin is het zeldzaamst. De koningin is degene die het nest in stand houdt door grote hoeveelheden eitjes te leggen, tot 2000 per dag. De werksters zijn net als de moer vrouwelijk. De meeste exemplaren van de honingbij zijn werkster.

De dar (de foto hiernaast)

image030

In de zomer komen de mannelijke bijen tevoorschijn, de darren. Behalve bij de paring, spelen ze een rol bij de temperatuurregeling in de kolonie. Als er niet genoeg stuifmeel in het bijennest aanwezig is worden ze verwijderd. In een nest is in de winter een moer en ongeveer 10.000 werkbijen aanwezig, er zijn dan geen darren. In de zomer zijn enkele honderden darren aanwezig en kan het aantal werksters oplopen tot 80.000

Darren ontstaan uit onbevruchte eieren. De eieren waar de darren uit geboren worden, net zoals de eieren waaruit de werkbij en de eieren waaruit de volgende koninginnen worden geboren, worden gelegd door de koningin zelf. De dar heeft dus geen vader, maar wel een grootvader. De eieren waar darren uitkomen worden in grotere cellen gelegd dan de eieren voor een werkbij. Het aantal beperkt zich meestal tot enige honderden. Een heleboel van die grotere celletjes bij elkaar wordt darrenraat genoemd. Het duurt 24 dagen voordat darrenbroed uitkomt (3 dagen eistadium, 6 dagen larvenstadium, 15 dagen popstadium). Een dar is een maatje groter dan de werkbij, maar een maatje kleiner dan de koningin. De ogen zijn twee keer zo groot als de ogen van de werkbij en de koningin. Een dar kan niet steken zoals een werkbij.

De dar haalt geen honing, geen stuifmeel, voert geen larven, bouwt geen raat en laat zich het liefst voeren door de werkbijen. Zijn bijdrage aan de kolonie is wat helpen bij de temperatuurregeling. Wanneer de temperatuur te laag wordt, gaan de darren en de werkbijen warmte genereren door te trillen en wanneer de temperatuur te hoog wordt, gaat de dar net als alle werkbijen met de vleugels wapperen ter ventilatie.

Het is de taak van darren te paren met de koningin. In het nest hebben darren en jonge koninginnen nog geen speciale belangstelling voor elkaar. Het paren vindt exclusief in de lucht bij darrenverzamelplaatsen plaats.

Dit zijn open plekken op 10 tot 40 meter in de lucht. Darren scheiden een feromoon af waarmee andere darren en bijenkoninginnen op bruidsvlucht worden aangetrokken tot deze plaatsen. Waarschijnlijk wordt dit feromoon ergens in de kop van de darren geproduceerd.

Als er een koningin verschijnt reageren de darren op een feromoon dat door de koningin wordt afgescheiden met zo hard mogelijk achter haar aan te vliegen. Deze darren vormen dan een darrenkogel of een darrenkomeet. De snelste darren paren met de koningin. Dit kan wel tot op 60 meter hoogte gebeuren.

Bij een paring stulpt het geslachtsorgaan, ook wel bevruchtingsteken genoemd, naar buiten. Het bevruchtingsteken blijft dan aan de koningin zitten waardoor de dar direct het leven laat. Het bevruchtingsteken moet dan weer eerst door haar, of door een volgende dar worden verwijderd voor de volgende paring kan plaatsvinden.

De koningin paart met meerdere darren en ontvangt bij elke paring tot zo'n 6 miljoen zaadcellen.

De levensduur van een dar is erg afhankelijk van de omstandigheden waarin een dar opgroeit en kan variëren van 12 tot 90 dagen.

In juli of augustus, na het broedseizoen, wanneer er veel minder stuifmeel wordt opgehaald door de werkbijen, vindt de darrenslacht plaats. Dit is geen echte slacht. De darren worden eerst een tijdje niet meer gevoerd en wanneer verzwakt verdrijven de werkbijen de darren uit het volk. Buiten de bijenwoning zal de dar snel overlijden.

De Koningin (Zie hieronder de geboorte)image056

Het leven van een nieuwe koningin begint als bevrucht eitje. Het duurt daarna 16 dagen voordat een koningin is volgroeid (voor een dar en een werkbij is dat respectievelijk 24 en 21 dagen). Die 16 dagen zijn als volgt verdeeld:

na 3 dagen komt er een larve uit het eitje,

die larve wordt dan 6 dagen goed gevoed, waarna deze zich verpopt,

het popstadium duurt 7 dagen.


Dat het ene bevruchte eitje een
werkbij wordt en het andere bevruchte eitje een koningin, wordt bepaald door de hoeveelheid koninginnengelei die het krijgt in het larvestadium.

Een koningin kan maximaal zo'n 1900 eitjes per dag leggen. Voor de productie van die eieren heeft ze in haar achterlijf dan ook in verhouding bijzonder grote eierstokken. Eerst zoekt de koningin daartoe een schone cel, en stelt ze daarvan ook de grootte vast. Pas dan stopt ze haar achterlijf in de cel. Dan gebeurt het eigenlijke afzetten van een langwerpig eitje op de bodem van de cel.Bijenlarven

In een grotere cel (een darrencel) legt ze een onbevrucht eitje, en in een kleinere cel (een werkstercel) - of juist een grotere verticale cel - legt ze een bevrucht eitje. De grotere verticale cellen waar de jonge koninginnen uitkomen worden koninginnencellen of moerdoppen genoemd. Er is rondom de koningin voortdurend een groep verzorgende werkbijen aanwezig, de hofstaat. Dit "verzorgen" bestaat uit het likken (van de koninginnenstof), wassen en voeden van de koningin.

De levensduur van een koningin is maximaal zo'n 5 jaar, maar meestal zal ze eerder worden vervangen; door de bijenhouder of door de werkbijen zelf. De werkbijen zullen dat doen zodra de koningin slechter gaat presteren.

Normaal gesproken loopt er in een volk maar één koningin rond. Als er meerdere koninginnen tegelijkertijd zijn dan zullen ze elkaar bevechten totdat er maar één overblijft. Om die reden bestaat bijvoorbeeld ook het tuten en kwaken. (Tuten: geluid van een pasgeboren koningin die over de raten loopt. Kwaken: geluidvan de koninging in haar cel voor de geboorte)

Alleen in het geval van een stille moerwissel kunnen er wel eens tegelijkertijd meedere koninginnen in een volk zitten.

De levensduur van een koningin is maximaal zo'n 5 jaar, maar meestal zal ze eerder worden vervangen; door de bijenhouder of door de werkbijen zelf. De werkbijen zullen dat doen zodra de koningin slechter gaat presteren. Normaal gesproken loopt er in een volk maar één koningin rond. Als er meerdere koninginnen tegelijkertijd zijn dan zullen ze elkaar bevechten totdat er maar één overblijft. Om die reden bestaat bijvoorbeeld ook het tuten en kwaken. Alleen in het geval van een stille moerwissel kunnen er wel eens tegelijkertijd meedere koninginnen in een volk zitten.

Moerwissel kan op 2 manieren.

De nieuwe koningin komt uit het ei. De oude neemt de helft van het volk mee om op een andere plek te gaan hangen. (normale moerwissel)

De werkbijen vervangen zelf de koningin. Voordeel is dat er geen zwerm ontstaat bijvoorbeeld bij zwermtrage bijen zoals de Buckfast

De werkbij

Het leven van een werkbij begint als bevrucht eitje (de koningin kan aan een eitje al dan niet sperma toevoegen om het te laten bevruchten). Afhankelijk van de als larve verkregen hoeveelheid koninginnengelei wordt dit eitje een werkbij of een koningin (die dus beide van het vrouwelijke geslacht zijn).


Het duurt 21 dagen voordat een werkbij is volgroeid (voor een koningin en een dar is dat respectievelijk 16 en 24 dagen).

Die 21 dagen zijn als volgt verdeeld:

na 3 dagen komt er een larve uit het eitje,

die larve wordt dan 6 dagen goed gevoed, waarna deze zich verpopt, het popstadium duurt 12 dagen.

Meestal wordt gesteld dat de na het popstadium volgroeide werkbij vervolgens eerst 21 dagen binnendienst doet, en daarna 21 dagen buitendienst, en in totaal dus 42 dagen (6 weken) oud wordt.

Echter, de bijen die met een natuurzwerm mee gaan leven gemiddeld veel langer dan 6 weken, en de bijen die na de winter moeten bijdragen aan de grootste groei van het volk leven gemiddeld veel korter. Winterbijen kunnen tot 7 maanden leven.

De daadwerkelijke levensduur van de werkbij is erg afhankelijk van de omstandigheden waarin de werkbij opgroeit, hetgeen voor een groot deel wordt bepaald door de tijd van het jaar


Er is rondom de koningin voortdurend een groep verzorgende werkbijen aanwezig, de
hofstaat. Dit "verzorgen" bestaat uit het likken (van de koninginnenstof), wassen en voeden van de koningin.

Producten gemaakt van honing

Van de honing die de bijen produceren worden tal van producten gemaakt. Het bekendste en meest gebruikte product is natuurlijk de honing zelf. Niet alleen lekker voor in de thee, op brood, door de yoghurt of op de pannenkoek, maar ook nog eens gezond.

Honing wordt niet alleen gebruikt voor de consumptie, maar speelt ook vaak een rol in medicinaal gebruik of in cosmetica (shampoo, zeep, schoonheidsmaskers, etc.).

Daarnaast worden nog honingwijnen (mede) of –likeuren gemaakt.

Zoals al eerder benadrukt worden aan de “honing van de imker” geen bijproducten toegevoegd en gaan geen belangrijke bestanddelen verloren door menging of verhitting en heb je de honing zo in de meest pure vorm in handen.

Het nuttigen van honing van een imker uit de omgeving, heeft een positief effect op mensen die met hooikoorts te kampen hebben. Het door de honing verwerkte stuifmeel, werkt als een soort ‘inenting’, waardoor de persoon in kwestie natuurlijke antistoffen zal aanmaken tegen de hooikoorts.

Het nuttigen van streekproducten is dus niet alleen een economisch steuntje in de rug van de imker/kweker of teler, maar ook nog eens goed voor de persoonlijke gezondheid.

Bent u geintereseerd in mijn honing?

Ambachtelijke honing direct uit eigen volkstuinen omgeving Rotterdam Noord/Zuid kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. worden besteld./ophalen i.o.

Bloemen

LindeHoningpotjes

Klaver

Heide

Acacia

Koolzaad

Zonnebloem

Eucalyptus

Boekweit

Lavendel

Prijzen 2015:

€ 5,— voor 250 gram

Potten van 500 gram ook beschikbaar


Ik hoop dat u na het lezen van deze beschrijving meer inzicht heeft gekregen in het bijenwereldje.
 
Voor meer uitgebreide informatie http://imkerijbumble-bee.nl/

Cedric Sprockel