Inlogformulier

Huishoudelijk reglement

Volkstuinvereniging

“Reijerwaard”

 

ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 1.

Dit huishoudelijk reglement, vastgesteld overeenkomstig artikel 27 van de statuten van de vereniging krachtens een besluit van de algemene ledenvergadering (ledenvergadering) van de vereniging: Volkstuinvereniging Reijerwaard treedt in werking op het ogenblik, dat de ledenvergadering hieraan haar goedkeuring heeft gegeven, zijnde tweeentwintig november twee duizend veertien (09.11 .2002).

Artikel 2.

Onder een tuin wordt verstaan een perceel grond, dat tot nuts- en/of verblijfstuin is bestemd, zulks uitsluitend ten behoeve van niet beroepsmatig gebruik door één of meer natuurlijke personen.

Artikel 3.

 1. Ten behoeve van de vereniging kan het bestuur statuten en reglementen doen samenstellen.
 2. De door het bestuur opgestelde statuten en reglementen behoeven de instemming van de ledenvergadering als in artikel 27 lid 3 van de statuten van de vereniging verwoord.
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de leden kunnen beschikken over de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en van de RBVV.

LEDEN EN KANDAATLEDEN.

Artikel 4.

 1. Personen, die lid van de vereniging willen worden, geven zich schriftelijk op als kandidaat lid bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur plaatst de namen van de kandidaat leden naar het tijdstip van aanmelding op een volglijst. Naarmate er tuinen beschikbaar komen, draagt het bestuur kandidaat-leden voor bij de RBVV ter afsluiting van een overeenkomst tot verhuur en/of ingebruikgeving van een tuin.
 2. Het bestuur is bevoegd van de volgorde van de volglijst af te wijken, een proefperiode vast te stellen of een kandidaat-lid als lid te weigeren onder opgave van redenen.
 3. Het bestuur zal de aanmelding van een kandidaat-lid binnen één maand na inschrijving laten registeren op het secretariaat van de RBVV middels de door de RBVV daarvoor opgestelde formulieren.

Artikel 5.

 1. Aan een lid wordt in beginsel niet meer dan één tuin ter beschikking gesteld. Het lid sluit daartoe een overeenkomst tot ingebruikgeving met de RBVV.
 2. Indien het aantal beschikbare tuinen dit toelaat kan ter beoordeling van het bestuur aan meerderjarige gezinsleden van de leden eveneens een tuin ter beschikking worden gesteld.

Deze gezinsleden zullen zich moeten aanmelden als kandidaat-lid en kunnen als lid van de vereniging worden toegelaten onder de daarvoor geldende voorwaarden.

Artikel 6.

 1. leder lid is verplicht mee te werken aan het algemeen werk op het volkstuincomplex en dient daartoe de aanwijzingen van het bestuur op te volgen.

Onder algemeen werk wordt verstaan het in goede staat houden van het volkstuincomplex in de breedste zin van het woord alsmede het deelnemen in commissies van de vereniging, een en ander door het bestuur vast te stellen. De algemene ledenvergadering stelt het aantal verplichte werkuren per jaar vast.

 1. Indien een lid nalaat deel te nemen aan het algemeen werk of het aantal verplichte werkuren niet verricht, kan het lid door het bestuur een boete worden opgelegd,. De hoogte van de boete wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 1. Het is niet toegestaan de in lid 2 genoemde uren over te dragen aan een ander lid.  

Artikel 7.

 1. Het houden van duiven, kippen, konijnen, varkens of andere dieren op de tuinen is niet toegestaan behoudens schriftelijke toestemming van het bestuur van de vereniging en van het bestuur van de RBVV. Hiervan uitgezonderd zijn aangelijnde huisdieren zoals honden en katten. Vogels mogen uitsluitend worden gehouden in een ruimte in het tuinhuisje. Voor dieren mogen geen aparte opstallen worden opgericht.

Artikel 8.

 1. Leden die op een tuin een tuinhuisje, broeikasje of schuurtje of andere opstal willen oprichten c.q. laten oprichten, veranderen. vernieuwen of uitbreiden, dienen in het bezit te zijn van de daartoe vereiste toestemmingen en/of vergunningen.
 2. Het lid draagt zelf zorg voor de aanvraag van deze toestemming en/of vergunning. Het verzoek om de vereiste toestemming en/of vergunning wordt ingediend via een daarvoor bestemd formulier bij het bestuur van de vereniging die aansluitend het verzoek zal neerleggen bij het secretariaat van de RBVV. De RBVV zorgt dat het verzoek via de geëigende kanalen terecht komt bij de bevoegde instanties tot het verlenen van de toestemming en/of vergunning. Een kopie van het betreffende formulier is als bijlage bij dit huishoudelijk reglement gevoegd. De regelgeving met betrekking tot de bouw van opstallen op de tuin staat vermeld in een bijlage bij dit huishoudelijk reglement.
 3. Het bestuur van de vereniging en/of het bestuur van de RBVV is niet aansprakelijk indien één of meerdere (overheids)vergunningen worden geweigerd.

Artikel 9.

 1. Het lid mag de tuin slechts gebruiken voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning. Het lid mag - na daartoe verkregen vergunning en/of toestemming - op de tuin slechts plaatsen en geplaatst houden een tuinhuisje en overige opstallen bestemd tot het gebruik van een nuts- en/of verblijfstuin.
 2. Het verblijf op de tuinen gedurende de nacht is niet toegestaan, tenzij het bestuur hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 3. Ieder lid heel de vrije beschikking over de aan hem of haar toegewezen tuin, en is verplicht deze in zijn geheel van de aanvang af in goede staat te brengen, geregeld te onderhouden, ordelijk te bewerken en te gebruiken, een en ander ter beoordeling van het bestuur van de vereniging.
 4. Een commissie belast met het toezicht zal in gevallen van verwaarlozing het betreffende lid hiervan aanzegging doen. Bij niet naleving van de verplichtingen tot onderhoud zal de commissie het bestuur van de vereniging schriftelijk in kennis stellen van de door haar geconstateerde verwaarlozingen. Het bestuur zal die maatregelen treffen zoals in dit huishoudelijk reglement in artikel 14 omschreven.

Artikel 10.

Het lid heeft - onder meer - de navolgende verplichtingen ten aanzien van het onderhoud van zijn tuin:

 1. het lid zal de tuin ordelijk en netjes bewerken en gebruiken; het is niet toegestaan cannabis en/of papaver te kweken of een ongecultiveerde tuin aan te leggen;
 2. het lid dient het halve pad en de halve sloot grenzend aan de tuin te onderhouden en schoon te houden;
 3. het lid zal alle nodige milieuvriendelijke maatregelen nemen tot het weren van ongedierte;
 4. het lid dient bomen, heesters enz. struiken e.d. zodanig te plaatsen dat de schaduwoverlast voor de naast gelegen tuinen tot een minimum wordt beperkt;
 5. het lid dient de heggen, heesters en/of struiken op de tuinafscheidingen zodanig te knippen dat deze de voorgeschreven hoogte van 50cm en de voorgeschreven breedte van 30cm niet te boven gaan;
 6. het is het lid verboden tuinafscheidingen van prikkeldraad of van braamstruiken te maken;
 7. het lid moet de tuin afsluiten met een in goede staat verkerend hek, dat naar binnen openslaat en dat voorzien is van het door het bestuur toegekende tuinnummer;
 8. het is het lid niet toegestaan afscheidingen en afrasteringen te verbreken of te beschadigen; grenspalen mogen niet worden beschadigd, weggenomen of verplaatst.

Artikel 11.

Ter bevordering van het aanzien van het tuincomplex zal/zullen:

 1. tuinafval en mest op de tuinen op onzichtbare wijze worden opgeborgen;
 2. afval niet worden gedeponeerd buiten de containers, die voor afvoeren van afval bestemd zijn, tenzij anders door het bestuur is beslist;
 3. geen rijwielen, motoren, scooters e.d. op de paden worden geplaatst;
 4. geen afval worden verbrand;
 5. geen greppels of waterkeringen worden gegraven door en/of langs de tuinpaden;
 6. geen hagen, bomen, heesters en/of andere eigendommen van de vereniging worden gesnoeid of beschadigd, tenzij hiervoor opdracht is gegeven door het bestuur of door de door het bestuur ingestelde tuincommissie;
 7. de leden en familieleden zich niet op gazons van het tuincomplex bevinden anders dan om verplichte werkzaamheden te verrichten;
 8. geen afval buiten de tuin worden geworpen in gemeenschappelijke borden en sloten;
 9. geen paden en sloten worden verontreinigd.

Artikel 12.

1. leder lid heeft de verplichting te voorkomen dat door hem en/of zijn gezinsgenoten overlast wordt aangedaan aan andere leden van de vereniging.

In het bijzonder gelden de navolgende voorschriften:

 1. het is verboden op enigerlei wijze muziek voort te brengen, zodanig dat het geluid daarvan hoorbaar is buiten de tuin van het lid zelf;
 2. het is verboden ongevraagd of zonder toestemming de tuin van een ander lid te betreden; bestuursleden en de daarvoor aangewezen functionarissen hebben te allen tijde toegang tot de tuinen voor het uitoefenen van de hun reglementair opgedragen taken;
 3. het is niet toegestaan de paden te berijden met auto's, motoren, scooters, rijwielen, bromfietsen enz., behoudens door het bestuur verleende ontheffing; van vorenstaande zijn rolstoelen, scootmobiels e.d. uitgesloten;

aan kinderen tot zes jaar is het echter wel toegestaan om de paden te gebruiken met driewielers, skelters, fietsen e.d.

 1. het gebruik van elektrische en motorische aangedreven machines en gereedschappen is op zondagen in het seizoen niet toegestaan.

2. Voorts is het niet toegestaan:

 1. waterkeringen te maken;
 2. in de paden te graven;
 3. afval in de sloot te doen afvloeien of te deponeren;
 4. te collecteren zonder toestemming van het bestuur;
 5. goederen te koop aan te bieden zonder toestemming van het bestuur;
 6. publieke en/of politieke propaganda op het tuincomplex te maken;
 7. de publicatieborden te gebruiken zonder toestemming van het bestuur;
 8. aanhangwagens en/of caravans te plaatsen op de tuin, de paden of het tuincomplex, behoudens door het bestuur verleende ontheffing;
 9. aan auto's te sleutelen en/of auto's te wassen op de parkeerplaats;
 10. van de paden gebruik te maken met fietsen of andere voertuigen; aan kinderen tot zes jaar is het echter wel toegestaan om de paden te gebruiken met driewielers, skelters en fietsen.
 11. auto’s op het complex te parkeren buiten de daartoe aangegeven             parkeervakken en uitsluitend volgens de door het bestuur vastgestelde           parkeerregels .

Het parkeren van auto's op het voorterrein van de vereniging is niet anders toegestaan dan in de periode van een april tot en met dertig september.

Artikel 13.

De leden dienen ervoor zorg te dragen dat gezinsleden, familie en andere bezoekers zich houden aan de voorschriften van de vereniging. De leden zijn jegens de vereniging aansprakelijk voor schade toegebracht aan bezittingen van de vereniging, ook voor schade toegebracht door hun gezinsleden, familie of andere bezoekers.

Artikel 14.

 1. Het bestuur kan - vooruitlopend op nadere maatregelen - leden de toegang tot de tuin ontzeggen voor de duur van één maand, indien zij:
 2. de tuin verwaarlozen;
 3. weigeren deel te nemen aan het algemeen werk;
 4. de contributie en grondhuur niet op de gestelde tijd betalen;
 5. in strijd met de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging en/of van de RBVV handelen;
 6. anderen bij voortduring zonder noodzaak hinderen en/of overlast veroorzaken;
 7. zich andermaal goederen toe-eigenen;
 8. de belangen van de vereniging en/of van de RBVV niet naar behoren behartigen;
 9. handelingen plegen in strijd met de goede zeden en gewoonten, waaronder in ieder geval dient te worden begrepen prostitutie, dealen en gebruik van drugs etc.
  1. Het bestuur van de vereniging doet onverwijld mededeling van een dergelijke maatregel aan het bestuur van de RBVV;
  2. Het lid dat de toegang tot de tuin is ontzegd of dat tussentijds het lidmaatschap is opgezegd, als bedoeld in artikel 10 lid 2 sub a van de statuten van de vereniging, kan in beroep gaan bij het dagelijks bestuur van de RBVV binnen 8 dagen na dagtekening waarop het besluit tot ontzegging van toegang tot de tuin of het besluit tot opzegging van het lidmaatschap schriftelijk aan het betrokken lid is meegedeeld. Het beroep moet bij aangetekend schrijven worden ingesteld.

Artikel 15.

 1. De contributie voor het komende boekjaar wordt op een ledenvergadering vastgesteld.
 2. Het lid dient binnen 30 dagen na verzending van de nota voor contributie, voor grondhuur en voor mogelijke andere verplichtingen (als rioolrecht e.d.) voor betaling zorg te dragen door middel van storting op de bank en/of girorekening van de vereniging zonder korting of compensatie.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is het lid aan de vereniging vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd over het totaal door het lid verschuldigde, zulks zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag - met een minimum van € 150,- - en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.
 4. Indien het lid niet op de 1e juni ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan kan het lidmaatschap namens de vereniging worden opgezegd tegen 30 september van het lopende boekjaar of tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur van de vereniging met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste 4 weken, een en ander als bepaald In artikel 10 lid 4 van de statuten van de vereniging.

BESTUUR.

Artikel 16.

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal personen met een minimum van drie en een maximum van negen personen. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin - vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 2. De voorzitter secretaris en penningmeester zijn in het rooster van aftreden nimmer gelijktijdig aftredend. De eerste maal geschiedt dit per loting, waarbij een in functie gekozen functionaris alsmede 1/3 deel van de andere bestuursleden aftreden.
 3. De functies binnen het bestuur, anders dan die van voorzitter, secretaris en penningmeester, worden door de leden van het bestuur onderling verdeeld. Het bestuur verdeelt de overige taken onderling.

Artikel 17.

 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste drie personen, t.w. voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur kan worden uitgebreid tot vijf personen.
 2. De functies van voorzitter en secretaris, voorzitter en penningmeester, en secretaris en penningmeester kunnen niet in één persoon worden verenigd.
 3. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Voorzitter, secretaris en penningmeester zijn belast met de gehele regeling van die zaken, waartoe zij krachtens het huishoudelijk reglement van de vereniging alsmede door besluiten van de algemene ledenvergadering zijn geroepen.

Artikel 18.

 1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen. Hij is verplicht toe te zien dat de statuten en het huishoudelijk reglement en de besluiten van de vereniging en/of van de RBVV worden uitgevoerd en nageleefd.
 2. De voorzitter is mede aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van degenen die genoemde besluiten moeten uitvoeren, voorover hij deze redelijkerwijze had kunnen voorkomen.
 3. Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de secretaris de taken en bevoegdheden van de voorzitter tijdelijk waar.

Artikel 19.

 1. De secretaris is belast met de gehele correspondentie en administratie van de vereniging, hij maakt de notulen van de vergadering en brengt verslag uit van en over de vereniging op iedere bestuursvergadering en algemene ledenvergadering. De secretaris moet kopie houden van alle verzonden brieven en stukken. Ook zorgt hij voor het schriftelijk jaarverslag.
 2. Het bestuur kan besluiten een gedeelte van de taken van de secretaris aan een andere bestuurder op te dragen.
 3. Bij ontstentenis van de secretaris wordt hij vervangen door de penningmeester die de taken en bevoegdheden van de secretaris tijdelijk waarneemt.

Artikel 20.

 1. De penningmeester is belast met het gehele financiele beheer van de vereniging. Hij int de contributie en andere gelden tegen behoorlijke kwitering. Voor alle door hem gedane betalingen ontvangt hij een deugdelijke kwitantie. Hij zal niet meer kasgeld in zijn bezit hebben dan voor de uitgaven dringend noodzakelijk is. Van alle kasmutaties houdt hij nauwkeurig boek op de wijze als door het bestuur bepaald. Hij zal de gelden, goederen en waarden van de vereniging gescheiden van zijn eigen gelden, goederen en waarden bewaren
 2. De penningmeester is te allen tijd verplicht aan het bestuur of aan degene(n) die door het bestuur zijn gemachtigd, alle inlichtingen betreffende zijn beheer te verschaffen, inzage te verstrekken van de bescheiden hierop betrekking hebbende.
 3. De penningmeester brengt op de ledenvergadering schriftelijk verslag uit van de financiële positie van de vereniging evenals van zijn gevoerde beheer. Hij stelt telkenmale een begroting samen en dient deze schriftelijk bij de algemene ledenvergadering in, na goedkeuring door het bestuur.
 4. Bij ontstentenis van de penningmeester wordt hij vervangen door de secretaris, die tijdelijk de taken en bevoegdheden van de penningmeester zal waarnemen.
 5. De penningmeester is bevoegd te beschikken over bank- en girosaldi tot een bedrag van of € 2.500,-. Voor het meerdere behoeft hij de schriftelijke toestemming van het bestuur.

Artikel 21.

 1. Een bestuurslid dat herhaaldelijk blijk geeft van ongeschiktheid en/of nalatigheid kan door het bestuur met meerderheid van stemmen worden geschorst.
 2. De voorzitter kan een bestuurder, die zich ernstig misdraagt of zich aan grove nalatigheid heeft schuldig gemaakt, met onmiddellijke ingang schorsen tot aan de eerstvolgende bestuursvergadering, waarin wordt besloten de schorsing al op straffe van nietigheid van het schorsingsbesluit van het bestuur al dan niet te handhaven.
 3. De betrokken bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld de bestuursvergadering, waarin tot zijn schorsing wordt besloten, bij te wonen.
 4. De eerstvolgende ledenvergadering moet de schorsing bekrachtigen met een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen, een en ander ?
 5. Bij tussentijds aftreden of bij schorsing is het betreffende bestuurslid verplicht alle onder zijn berusting zijnde eigendommen en/of bescheiden van de vereniging onverwijld aan het bestuur op eerste verzoek over te dragen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 22.

 1. In een jaarlijks voor 1 juli te houden algemene ledenvergadering zullen worden behandeld:
 2. notulen laatstgehouden ledenvergadering;
 3. het jaarverslag van de secretaris;
 4. het jaarverslag van de penningmeester;
 5. het verslag van de kascontrolecommissie;
 6. de reglementaire verkiezing van de volgens rooster aftredende bestuursleden en van de leden van de kascontrolecommissie;
 7. de voorziening in eventueel bestaande vacatures;
 8. het beleid van het bestuur;
 9. voorstellen van het bestuur;
 10. de begroting:
 11. de zaken die op de voorgeschreven wijze op de agenda voor de algemene ledenvergadering zijn gebracht.
  1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen, behoudens het bepaalde in artikel 24 en 26 van de statuten van de vereniging. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke of digitale mededeling met bijvoeging van de agenda voor de desbetreffende vergadering. Voorstellen voor de algemene ledenvergadering moeten minimaal 48 uur voor de aanvang van de vergadering worden ingediend bij de secretaris.
  2. Het bestuur schrijft een algemene ledenvergadering uit zo vaak als het zulks voor de goede gang van zaken in de vereniging nodig acht. De agendapunten worden in de convocatie behoorlijk vermeld. De voorzitter heeft het recht de beraadslaging te sluiten tenzij de volstrekte meerderheid van de aanwezige leden zich daartegen verzet.
  3. Kandidaten voor het bestuur moeten op schriftelijke voordracht, en getekend door tenminste drie leden, 48 uur voor de aanvang van de vergadering bij de secretaris zijn ingediend. Het bestuur is alsdan verplicht hiervan op de algemene ledenvergadering mededeling te doen.

COMMISSIES.

Artikel 23

.

Het bestuur van de vereniging kan commissies instellen. Een bestuurslid van de vereniging fungeert zo mogelijk als voorzitter. Deze commissies zijn onderworpen aan een reglement, waarin de rechten en plichten zijn omschreven. Het bestuur stelt deze reglementen vast, met uitzondering van het reglement voor de kascontrolecommissie.

Artikel 24.

 1. Een commissie van toezicht kan zijn:

a. de tuin- en tuinkeuringscommissie;

b. de bouw- en taxatiecommissie.

 1. Bestuursleden en de daartoe door het bestuur aangewezen functionarissen, zoals leden van de genoemde commissies, hebben te allen tijde toegang tot de tuinen voor het uitoefenen van de bij dit huishoudelijk reglement aan hen opgedragen taak.

Artikel 25.

 1. Er is een tuin- en een keuringscommissie, zijnde een commissie als bedoeld in artikel 24 lid 1 sub a van dit huishoudelijk reglement. De leden van de commissies worden aangesteld en ontslagen door het bestuur van de vereniging.

De commissies verrichten hun werkzaamheden conform de hierna volgende richtlijnen en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging.

 1. De tuincommissie bestaat uit tenminste drie leden. De taak van de commissie is:
 2. het bepalen van het groenbeleid voor de percelen, die onder de zorg en verantwoordelijkheid van de vereniging vallen en niet de tuinen van de individuele leden betreft.
 3. het leiding geven aan het totale gemeenschappelijk algemeen werk, het opstellen van een jaarlijks beleidsplan, het op schrift stellen van de wekelijkse noodzakelijk werkzaamheden en het voorzien van de begeleiders algemeen werk van de nodige instructies.
  1. De tuinkeuringscommissie bestaat uit tenminste vijf' leden. De taak van de commissie is:
 4. het controleren en het houden van toezicht op de tuinen van de leden met betrekking tot onderhoud van de tuin, van slootkanten, van heggen, van paden en van het algemeen aanzicht;
 5. minstens tweemaal per jaar, in ieder geval in het voer- en het najaar, worden alle tuinen en het tuincomplex aan een controle onderworpen. Bij constatering van nalatigheid en/of achterstallig onderhoud wordt een en ander aan het desbetreffende lid meegedeeld. Indien binnen 14 dagen na melding de gebreken niet zijn verholpen stelt de tuinkeuringscommlssie het bestuur hiervan in kennis. Het bestuur neemt dan de maatregelen als omschreven in artikel 14 van dit huishoudelijk reglement.

Artikel 26.

 1. Er is een bouw- en een taxatiecommissie, zijnde een commissie als bedoeld in artikel 24 lid 1 sub b van dit huishoudelijk reglement. De leden van de commissies worden aangesteld en ontslagen door het bestuur van de vereniging. De commissies verrichten hun werkzaamheden conform de hierna volgende richtlijnen en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De commissies bestaan uit tenminste drie leden.
 2. De taak van de bouwcommissie is:
 3. het controleren van en het houden van toezicht op de (uitvoering van de) bouwvoorschriften met betrekking tot de opstallen op de tuinen van de leden;
 4. het adviseren van de leden bij het eventueel (ver)bouwen van het tuinhuisje, en overige opstallen e.d.;
 5. het adviseren van het bestuur met betrekking tot bouwvoorschriften, (ver)bouwen van tuinhuisjes en overige opstallen;
 6. het verrichten van speciale taken het onderhoud van het verenigingsgebouw betreffende, de loodsen, de bruggen, de toegangen enz. alsmede de water- en elektriciteits huishouding van het tuincomplex.
  1. Blijkt bij controle van de bouwcommissie dat zonder vergunning of toestemming is gebouwd of gewijzigd, dan wordt het betrokken lid daarvan in kennis gesteld.

Het betrokken lid krijgt 14 dagen de gelegenheid wijzigingen aan te brengen en de geconstateerde gebreken in overeenstemming te brengen met de verleende toestemmingen en/of vergunningen.

 1. De taak van de taxatiecommissie is:
 2. het vaststellen van het taxatiebedrag bij de verkoop van een tuinhuisje; de taxatie geschiedt door tenminste twee leden van de commissie. Van de taxatie wordt een rapport gemaakt dat wordt ingeleverd bij het bestuur.

Indien een lid zich niet kan verenigen met het taxatiebedrag kan het lid binnen één maand nadat het lid heeft kennis gekregen van de taxatie van de taxatiecommissie in beroep gaan bij de technische commissie van de RBVV; dit beroep moet schriftelijk worden ingesteld;

 1. het adviseren van het bestuur met betrekking tot taxaties;
 2. het vaststellen dan wel opnieuw vaststellen van de grenzen tussen twee tuinen, indien een tuin wordt verkocht of indien een lid dit verzoekt.

WIJZIGINGEN.

Artikel 27.

Wijzigingen van dit reglement kunnen slechts geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering genomen met tenminste 2/3 deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

ONTBINDING.

Artikel 28.

De vereniging kan worden ontbonden, indien daartoe door een bijzondere ledenvergadering wordt besloten zoals vermeld in artikel 26 van de statuten van de vereniging.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van de vereniging

 

 Voorbeeld van een knop

cooltext12610667451.png - 2.03 kb

 

 

 

Om terug te gaan naar de homepage .... Klik hier 

 

Parkeerregeling vtv Reijerwaard

Deze regeling gaat ervan uit dat ieder lid het recht heeft om in het tuin seizoen gebruik te kunnen maken van de algemene parkeerplaats.

Per lid/huisje mag slechts gebruik worden gemaakt van één P-vak.

Parkeren geschied binnen de P-vak lijnen en is buiten deze aangegeven vakken niet toegestaan!

Seizoen P-kaart

Aan ieder lid wordt een P-kaart verstrekt met daarop het nummer van het huisje.

Indien een lid geen gebruik maakt van een parkeervak, dan is het toegestaan dat hij/zij deze P-kaart ter beschikking stelt aan een bezoeker aan zijn/haar tuin.

De P-kaart van het betreffende lid moet dan achter de autoruit van die bezoeker worden geplaatst, zodat dit duidelijk zichtbaar is.

Wanneer alle parkeervakken volgens deze regeling correct bezet zijn, dan dienen komende leden ofwel bezoekers hun auto elders in de omliggende woonwijken te parkeren.

Invaliden P-parkeervak

Voor leden die in het bezit zijn van een door de Gemeente verstrekte invalide P-kaart, is een P-parkeervak gereserveerd, waar ‘met toestemming van het bestuur’ gebruik van gemaakt kan worden. Om deze P-plaats maximaal te benutten zullen ook bestuursleden van dit vak gebruik maken.

Invaliden P-parkeervak hoe te handelen bij onderstaande situaties:

*Het invalide P-parkeervak is vrij:

Leden met een invalide P-kaart + P-kaart als hierboven genoemd of bestuursleden zijn verplicht van dit invalide P-parkeervak gebruik te maken.

*Het invalide P-parkeervak is door een bestuurslid bezet, incl. alle andere vakken:

Wanneer een lid met een invalide P-kaart + P-kaart wil parkeren, dan neemt hij/zij even contact op met het bestuurslid wiens auto op de invalide P-parkeerplaats staat, met het verzoek om deze te verwijderen.

Deze Parkeerregeling is van kracht in de periode tussen 1 april en 1 oktober.

Buiten deze seizoen periode kunnen leden en bezoekers vrij parkeren, met uitzondering op het invaliden P-parkeervak.

Ieder lid is verantwoordelijk voor het nakomen van bovenstaande regels.

Parkeren geschiedt op eigen risico.

De vereniging is op generlei wijze aansprakelijk voor e.v.t. opgelopen schade aan auto’s of eigendommen.

dd 10-2018

Deze ruimte wordt gebruikt om te knutselen of te zagen.

WP 20151008 11 27 43 Pro

Hierin bevinden zich een aantal kruiwagens die door de leden gebruikt kunnen worden.

WP 20151008 11 53 42 Pro

Op vastgestelde tijden en dagen worden hier meststoffen, tuingrond enz. verkocht

De kantine wordt door ons hoofdzakelijk gebruikt voor het houden van activiteiten en vergaderingen. Zowel voor leden als niet leden kan de kantine tegen onkostenvergoeding gebruikt worden. Er is plaats voor ruim 30 personen. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

 

  DSC 4893

DSC 4891

 

 

 

Op ons complex hebben wij de beschikking over een beveiligd Wifi netwerk waarvan de leden gebruik kunnen maken. 

 

 Wifi

Het gehele complex is voorzien van riolering. Alle huisjes zijn hierop aangesloten.

IMG 5165

I.v.m. diefstal hebben wij in 2011 de koperen delen van de waterleiding vervangen door tyleenslang. De watermeters worden na het seizoen verwijderd.

 18

Op het gehele complex kan men gebruik maken van het elektriciteits-net. De opstallen en huisjes zijn 16 amp. gezekerd. 

diy okt11 012 B